Upravni odbor Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije je na 17. seji, dne 25. avgusta 1998, na predlog Odbora za orientacijo MK PZS in s soglasjem Komisije za vzgojo in izobraževanje Planinske zveze Slovenije, ki je bilo podano na 1. seji, dne 29. septembra 1998, sprejel

 

 PRAVILA  ZA  PLANINSKA  ORIENTACIJSKA  TEKMOVANJA 

(čistopis s sprejetimi dopolnili – 6. seja Upravnega odbora MK PZS)

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA

 

1. člen

Planinsko orientacijsko tekmovanje (v nadaljnjem besedilu tekmovanje) predstavlja pregled:

·         znanja iz orientacije

·         teoretičnega in praktičnega poznavanja snovi Planinske šole

·         splošnega planinskega znanja

·         telesne pripravljenosti.

Cilj tekmovanja je tudi razvijanje tovarištva, medsebojnega poznavanja, spoznavanje pokrajine in upoštevanje načel Častnega kodeksa slovenskih planincev.

 

2. člen

Tekmovanje poteka v ekipni konkurenci. Na tekmovanju lahko sodelujejo ekipe planinskih društev in ekipe drugih organizacij.

 

3.člen

Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.

 

II. ORGANIZACIJSKI PRAVILNIK

 

4. člen

Planinsko orientacijsko tekmovanje vodi organizacijski odbor, ki tekmovanje pripravlja in organizira. Organizacijski odbor tekmovanja je dolžan poskrbeti za varnost udeležencev in nujno medicinsko pomoč.

 

5. člen

Progo lahko pripravlja inštruktor orientacije PZS, vaditelj orientacije PZS, pripravnik za vaditelja orientacije PZS, inštruktor planinske vzgoje in vodnik PZS.

 

6. člen

Razpis tekmovanja se pošlje zainteresiranim društvom vsaj 14 dni pred tekmovanjem in se lahko objavi v Obvestilih PZS ter v ostalih javnih medijih.

Razpis tekmovanja vsebuje:

·         podatke o organizatorju

·         kraj tekmovanja, zbirno mesto, datum in uro začetka tekmovanja

·         kategorije, za katere bo organizirano tekmovanje

·         koliko članov šteje ekipa in koliko ekip v posamezni kategoriji lahko prijavi društvo

·         potrebni tehnični in drugi pripomočki

·         potrebna specialna znanja

·         podatki o karti (merilo, leto izdaje, vrsta karte)

·         način sprejemanja prijav, zadnji rok za prijave in štartnina

·         možnost odpovedi tekmovanja

·         predviden zaključek tekmovanja

·         možnost prehrane

·         dodatna določila.

Vzorec razpisa iz Slovenskega planinskega orientacijskega tekmovanja 2001 je sestavni del Pravilnika.

 

7. člen

Posamezno tekmovanje vodi vodja organizacijskega odbora.

 

8. člen

Vodja organizacijskega odbora tekmovanja je dolžan posredovati pisno poročilo o tekmovanju vsem sodelujočim društvom oz. organizacijam in Odboru za orientacijo MK PZS v roku 14 dni po tekmovanju.

Poročilo se lahko pošlje tudi javnim medijem za objavo.

 

9. člen

Organizacijske stroške tekmovanja krije organizator. Pravico ima razpisati štartnino, ki mora biti za vse ekipe v isti kategoriji enaka.

 

10. člen

Tekmovalci se delijo v kategorije:

·         A    učenci do vključno 6. razreda osnovne šole

·         B     učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole

·         C     mladina (od 1. letnika srednje šole do vključno 26. leta starosti)

·         D     mlajši člani (od 27. do vključno 39. leta starosti)

·         E     starejši člani (starost 40 let in več)

·         F     družine (najmanj eden od staršev in otroci do 18. leta starosti).

 

Za ekipo v kategoriji F se šteje vsaka družina, ki izpolnjuje pogoje in organizatorjem izjavi, da je družina.

Starejši ne morejo tekmovati v ekipi mlajših in mlajši ne v ekipi starejših, edino le:

·         v kategoriji C in D je lahko v najmanj štiričlanski ekipi največ eden tekmovalec, ki je lahko starejši ali mlajši od predpisane starosti,

·         v kategoriji B je lahko v najmanj štiričlanski ekipi največ eden tekmovalec, ki je mlajši od predpisane starosti.

Organizator lahko razpiše odprte kategorije.

 

11. člen

Ekipe so sestavljene od tri do pet tekmovalcev in niso ločene po spolu. Izjemoma in z dovoljenjem organizacijskega odbora lahko tekmuje ekipa le z dvema članoma, za kar prejme ekipa 10 kazenskih točk.

Ekipa prejme za vsako članico 2 dodatni točki.

Če ekipo sestavlja maksimalno število članov (pet), prejme ekipa 10 dodatnih točk.

Če je tekmovanje sestavljeno iz več prog za posamezno kategorijo, prejme ekipa kazenske ali dodatne točke za vsako progo posebej.

 

12. člen

Vsak udeleženec mora imeti s sabo člansko izkaznico organizacije, ki ji pripada, veljavno v tekočem letu. V nasprotnem primeru prejme ekipa 10 kazenskih točk - ne glede na število članov ekipe brez izkaznice. Če je tekmovanje sestavljeno iz več prog za posamezno kategorijo, prejme ekipa kazenske točke za vsako progo posebej.

 

III. TEKMOVALNI PRAVILNIK

 

13. člen

Starter spušča ekipe zaporedoma, tako da ne sledita ekipi istega planinskega društva oz. organizacije. Starta se v razmaku od tri do deset minut, kar določi organizacijski odbor pred začetkom tekmovanja glede na število prijavljenih ekip. Start in cilj sta lahko na istem kraju ali ločena.

 

14. člen

Za tekmovanje se uporablja Državna topografska karta merila 1:25.000 (DTK 25), planinska karta merila 1:25.000 ali izjemoma Državna topografska karta merila 1:50.000 (DTK 50). Na karti mora biti navedeno številčno in prikazano grafično merilo, navedena mora biti ekvidistanca in leto izdaje karte oz. leto zadnje reambulacije karte. Če karte za ekipe pripravi organizator tekmovanja in pri tem uporabi katerikoli način kopiranja listov kart, mora biti na karti navedena tudi številka dovoljenja pristojnega državnega organa.

 

15. člen

Označevanje na karti je sledeče:

·         start:                              enakokrak trikotnik s stranico 6 mm

·         kontrolna točka           (v nadaljnjem besedilu KT): krog premera 4 mm (KT je v približni

sredini in je lahko opisana)

·         cilj:                 kvadrat s stranico 6 mm

Tekmovalci v kategorijah A, B in F dobijo KT vrisane na karto.

Tekmovalci v kategorijah C, D in E dobijo nekaj KT vrisanih na karto in naloge, po katerih vrišejo preostale KT (presek azimutov ali nasprotnih azimutov, presečišče koordinat, azimut in razdalja, presek azimuta ali nasprotnega azimuta z osjo X ali Y, s koordinatama, ipd.).

 

16. člen

Kontrolnih točk je lahko od 5 do 10 in so na terenu poljubno razporejene, vendar smiselno. KT so ustrezno označene (zastavice, prizme, ipd.) in vzorec označbe mora organizator pred tekmovanjem pokazati udeležencem. Vidljivost KT naj znaša vsaj 25 m iz smeri teoretičnega prihoda.

 

17. člen

Na KT je kontrolor, ki kontrolira pravilnost prihoda tekmovalcev. KT so lahko tudi "mrtve" (KT brez kontrolorja) in ekipa opravi kontrolo sama.

Na KT, pri kateri se rešujejo praktične naloge mora biti prisotna strokovno izobražena oseba za določeno nalogo, ki tudi ocenjuje rezultate in ki ji organizacijski odbor da pisna navodila.

 

18. člen

Na startu dobi ekipa podatek, kako dolgo se lahko zadržuje na progi, da ni diskvalificirana. Omejitev časa določi organizacijski odbor in naj bi znašal dvakratni idealni čas za prehojeno progo.

Čas se meri le v minutah. Ekipa lahko prejme potrdilo (podpis kontrolorja, žig, ipd.) o najdeni KT, ko vsi člani ekipe prispejo na KT. Ekipa zaključi tekmovanje, ko prispe na cilj zadnji član ekipe.

 

19. člen

Na tekmovanju lahko ekipe rešujejo sledeče naloge :

 

Vrste nalog

 

Predlagani viri 1

Točkovanje vsake naloge

[a,b,c]  2

Predlagano 8 število nalog iste vrste

Predlagano 8

št. max. doseženih točk za vse naloge

Vrisovanje KT na različne možne načine

(samo kategorije C, D, E)

Orientacija in topografija, ZTS

20, -20, -20

5 do 10

100 do 200

Pisne naloge iz orientacije

Orientacija in topografija, ZTS

5, -5, 0

5 do 10

25 do 50

Praktične naloge iz orientacije

Orientacija in topografija, ZTS

20, -5, 0

1 do 3

20 do 60

Pisne naloge iz Planinske šole

Planinska šola, PZS

5, -5, 0

5 do 10

25 do 50

Praktično poznavanje vozlov 3

(samo kategorije B,C,D,E,F)

Alpinistična šola, PZS in

Proti vrhovom, PZS

20, -5, 0

1 do 5

20 do 100

Praktične naloge iz prve pomoči

Prva pomoč – gradivo in

vprašanja 4

20, -5, 0

1 do 5

20 do 100

Praktične naloge iz varstva narave

Zavarovane rastline, PZS

20, -5, 0

1 do 5

20 do 100

Poznavanje gorstev

---5

20, -5, 0

1 do 5

20 do 100

Naloge iz splošnega planinskega znanja

---5

5, -5, 0

5 do 10

25 do 50

Druge pisne naloge 6

---5

5, -5, 0

5 do 10

25 do 50

Druge praktične naloge 6

---5

20, -5, 0

1 do 5

20 do 100

 

 

 

 

max: 1000 7

 

Obrazložitev tabele 19. člena :

1 V primeru, da organizator pri sestavi nalog ne uporablja predlaganega vira, mora vir za vsako vrsto nalog navesti v razpisu. Vir mora biti lahko dostopen vsem potencialnim udeležencem tekmovanja. Pri navedbi vira se vedno uporablja zadnja izdaja vira.

2 Točke v napisanem vrstnem redu [a,b,c] pomenijo :

a         pravilno odgovorjena / rešena naloga

b         nepravilno odgovorjena / rešena naloga

c         ekipa izjavi, da ne bo odgovarjala / reševala naloge

3 V kategorijah C in D so možne naloge iz vozlov: kravatni, osmica, podaljševalni, prusikov, bičev in polbičev. V kategorijah B, E in F so možne naloge iz vozlov: polbičev, osmica in podaljševalni.

4 Interno gradivo Odbora za orientacijo MK PZS.

5 Če vir ni predlagan, ga mora organizator, v primeru uporabe te vrste nalog, predhodno navesti v razpisu.

6 Za te naloge mora organizator tekmovanja v razpisu navesti vir, za katerega smiselno velja pripomba pod 1.

7 Maksimalno število vseh možnih točk za reševanje nalog ne sme preseči števila 1000.

8 Predlagano število nalog ni obvezujoče, je zgolj priporočilo.

 

20. člen

Naloge rešuje vsaj eden od članov ekipe.

Organizator lahko za določene naloge tudi predvidi, da mora isto nalogo rešiti vsak udeleženec ekipe ne glede na število udeležencev. V tem primeru se prizna, da je naloga pravilno rešena, če jo rešijo vsi člani ekipe pravilno oz. je rešena nepravilno, če jo vsaj en udeleženec reši nepravilno.

Spisek potrebnih tehničnih in drugih pripomočkov za reševanje nalog mora biti objavljen v razpisu, v nasprotnem primeru mora tehnične in druge pripomočke za reševanje nalog  priskrbeti organizator.

 

21. člen

Vse praktične naloge morajo biti za posamezno kategorijo enake in ekipa lahko rešuje praktične naloge, ko vsi člani ekipe prispejo na KT. Postankov na KT se ne odšteva od skupnega časa. Izjemoma lahko organizator iz organizacijskih razlogov na posamezni kontrolni točki upošteva mrtvi čas; to je čakalni čas na posamezni KT od prihoda ekipe do začetka reševanja nalog.

 

22. člen

Točkovanje pozitivnih točk :

 

Aktivnost oz. opis

 

Pozitivne točke

1.  

Vsaka pravilno rešena naloga iz 19. člena

+5 ali +20

2.  

Vsaka najdena KT

+50

3.  

Dodatne točke za članice ekip (za vsako članico)

+2

4.  

Dodatne točke za petčlansko ekipo

+10

 

Točkovanje negativnih točk :

 

Aktivnost oz. opis

 

Negativne točke

5.  

Vsaka nepravilno rešena naloga iz 19. člena

-5 ali -20

6.  

Vsaka minuta porabljenega časa na progi (od starta do cilja)

-1

7.  

Ekipa, katere vsaj en član nima članske izkaznice z veljavno članarino

-10

8.  

Ekipa s samo dvema tekmovalcema

-10

9.  

Tekmovalci brez planinskih čevljev – točke za vsakega tekmovalca (samo kategorije C, D in E)

-5

(vendar maks. -15)

 

Vse negativne točke se na koncu tekmovanja odštejejo od pozitivnih točk in dobimo skupno število doseženih točk za posamezno ekipo.

 

23. člen

Tekmovanje se konča, ko vse ekipe prispejo na cilj oziroma je presežena časovna omejitev ekipam na progi.

 

V. KONČNE DOLOČBE

 

24. člen

Tekmovalci nosijo oblačila po svojih izkušnjah in po priporočilu organizacijskega odbora.

Priporoča se športna planinska oprema, ki pokriva celo telo. Za tekmovalce v C, D in E kategoriji so obvezna obutev visoki  čevlji s podplatom iz narebričene gume. Za vsakega tekmovalca, ki nima predpisane obutve, prejme ekipa 5 kazenskih točk oz. največ 15 kazenskih točk na ekipo. Če je tekmovanje sestavljeno iz več prog za posamezno kategorijo, prejme ekipa kazenske točke za vsako progo posebej.

 

25. člen

Tekmovalcem je med tekmovanjem prepovedana uporaba radijskih in drugih elektronskih zvez (npr. mobilnih telefonov), uporaba oziroma koriščenje prevoznih sredstev in prejemanje pomoči od spremljevalcev. Tekmovalcem je na dan tekmovanja prepovedano predhodno ogledovanje terena, zbiranje podatkov o progi, hoja po progi z namenom okoriščanja, hoja po obdelovalnem svetu in onemogočanje drugih tekmovalcev. Kršitvam teh določil sledi diskvalifikacija ekipe.

 

26. člen

Rezultati tekmovanja se objavijo 30 do 90 minut po končanem tekmovanju in se lahko računalniško obdelajo. Pritožbe za morebitne nepravilnosti poda vodja ekipe organizacijskemu odboru najkasneje 20 minut po prihodu na cilj. Pritožbe morajo biti pisne. Odločitev organizacijskega odbora je dokončna.

 

27. člen

Organizator lahko iz objektivnih vzrokov odpove tekmo. V tem primeru mora obvestiti vsa prijavljena društva oz. organizacije.

 

28. člen

Ta pravilnik velja za izvedbo planinskih orientacijskih tekmovanj. Za podajanje obrazložitev pravilnika je pristojen Odbor za orientacijo MK PZS.

 

29. člen

Pravila za planinska orientacijska tekmovanja pričnejo veljati osmi dan po objavi v Obvestilih PZS.

Z dnem, ko začnejo veljati Pravila za planinska orientacijska tekmovanja prenehajo veljati Pravila za planinska orientacijska tekmovanja, ki jih je sprejel Upravni odbor Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije na svoji 9. seji, ki je bila 9. septembra 1997. Spremembe teh pravil se izvajajo po enakem postopku, kot so bila sprejeta.

 

Dopolnila k pravilom je na podlagi Posveta orientacistov planinske organizacije (Janče, september 2000) in na osnovi javne razprave ter na predlog Odbora za orientacijo Mladinske komisije PZS sprejel Upravni odbor Mladinske komisije PZS na svoji 6. seji, ki je bila 6. septembra 2001. Dopolnila k pravilom začnejo veljati osmi dan po sprejetju na seji Upravnega odbora MK PZS.

 

V Ljubljani, 6. septembra 2001

 

 

Vodja odbora za orientacijo MK PZS:                                                                                           Predsednik MK PZS:

Dušan PRAŠNIKAR                                                                                                                        Peter ŠILAK