Upravni odbor Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije je na 17. Seji, dne 25. avgusta 1998, na predlog Odbora za orientacijo MK PZS in s soglasjem Komisije za vzgojo in izobraževanje Planinske zveze Slovenije, ki je bilo podano na 1. seji, dne 29. septembra 1998, sprejel

 

PRAVILA  PLANINSKE  ORIENTACIJSKE  LIGE

(čistopis s sprejetimi dopolnili – 6. seja Upravnega odbora MK PZS)

 

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Planinska orientacijska liga poteka med šolskim letom in vanjo lahko pristopijo planinska društva, ki izrazijo željo po sodelovanju. Planinska orientacijska liga se v prvem delu deli na področne planinske orientacijske lige, v drugem delu pa tekmovanja preidejo v Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje (SPOT).

 

2. člen

Sodelujoča planinska društva v področnih planinskih orientacijskih ligah sama odločajo o terminih in organizatorjih tekmovanj ter izberejo vodjo področne orientacijske lige, ki skrbi za koordinacijo dela med sodelujočimi planinskimi društvi in sodeluje z Odborom za orientacijo MK PZS.

 

3. člen

Pogoj za nastop najbolje uvrščenih ekip iz področnih planinskih orientacijskih lig na Slovenskem planinskem orientacijskem tekmovanju je, da morajo področne planinske orientacijske lige vsako sezono do 20. aprila izvesti vsaj tri tekmovanja in na tekmovanjih upoštevati pravila za planinska orientacijska tekmovanja.

Zaradi objektivnih vzrokov in z dovoljenjem Odbora za orientacijo MK PZS lahko izjemoma področne planinske orientacijske lige izvedejo samo dve tekmovanji v sezoni.

 

4. člen

V posamezni sezoni določi merila za uvrščanje ekip iz področnih planinskih orientacijskih lig na Slovensko planinsko orientacijsko tekmovanje Odbor za orientacijo MK PZS vsako leto najkasneje do 15. novembra za tekočo sezono. Če merila do roka niso določena, veljajo v tekoči sezoni enaka merila kot v pretekli sezoni.

Organizatorja Slovenskega planinskega orientacijskega tekmovanja na predlog Odbora za orientacijo Mladinske komisije PZS potrdi Upravni odbor Mladinske komisije PZS.

 

II. ORGANIZACIJSKI PRAVILNIK

 

5. člen

Na podlagi vrstnega reda ekip po zaključku planinskega orientacijskega tekmovanja se ekipam določi število ligaških točk glede na njihovo uvrstitev. Če v posamezni kategoriji nastopa več ekip istega planinskega društva, se upošteva rezultat najbolje uvrščeni. 

 

6. člen

Točke prejema planinsko društvo, iz katerega ekipe izhajajo, in ne posamične ekipe. Točke se seštevajo ves čas tekmovanj v področni planinski orientacijski ligi. 

Prav tako se lahko seštevajo točke, ki so jih dosegle najboljše ekipe iz različnih kategorij posameznega planinskega društva skupaj, in se tudi te seštevajo v okviru področne planinske orientacijske lige.

 

7. člen

Točkovanje v planinski orientacijski ligi za posamezno planinsko orientacijsko tekmovanje:

·         1. mesto                                        15 točk

·         2. mesto                                        12 točk

·         3. mesto                                        10 točk

·         4. mesto                                        8 točk

·         5. mesto                                        7 točk

·         6. mesto                                        6 točk

·         7. mesto                                        5 točk

·         8. mesto                                        4 točke

·         9. mesto                                        3 točke

·         10. mesto                                     2 točki

·         11. mesto                                     1 točko

Točke ne prejemajo ekipe neplaninskih organizacij in ekipe v odprtih kategorijah.

Za točkovanje v planinskih orientacijskih ligah se upošteva vrstni red le za ekipe planinskih društev.

 

8. člen

Vodenje evidence o ligaškem vrstnem redu opravlja Odbor za orientacijo MK PZS. Vodje organizacijskih odborov planinskih orientacijskih tekmovanj v področnih planinskih orientacijskih ligah morajo najkasneje 14 dni po tekmovanju poslati Odboru za orientacijo MK PZS pisno poročilo o tekmovanju.

 

III. KONČNE DOLOČBE

9. člen

Ta pravila veljajo za izvedbo planinskih orientacijskih tekmovanj v področni planinski orientacijski ligi in Slovenskega planinskega orientacijskega tekmovanja.

Odbor za orientacijo MK PZS je pristojen za razreševanje nejasnosti v okviru planinske orientacijske lige.

 

10. člen

Pravila planinske orientacijske lige pričnejo veljati osmi dan po objavi v Obvestilih PZS.

 

Z dnem, ko začnejo veljati Pravila planinske orientacijske lige, preneha veljati Pravilnik za točkovanje v planinski orientacijski ligi, ki ga je sprejel Upravni odbor Mladinske komisije Planinske zveze Slovenije na svoji 9. seji, ki je bila 9. septembra 1997. Spremembe tega pravilnika se izvajajo po enakem postopku, kot so bila sprejeta.

 

Dopolnila k pravilom je na podlagi Posveta orientacistov planinske organizacije (Janče, september 2000) in na osnovi javne razprave ter na predlog Odbora za orientacijo Mladinske komisije PZS sprejel Upravni odbor Mladinske komisije PZS na svoji 6. seji, ki je bila 6. septembra 2001. Dopolnila k pravilom začnejo veljati osmi dan po sprejetju na seji Upravnega odbora MK PZS.

 

V Ljubljani, 6. septembra 2001

 

Vodja odbora za orientacijo MK PZS:                                                                                           Predsednik MK PZS:   

Dušan PRAŠNIKAR                                                                                                                        Peter ŠILAK